Zavádzam inovácie vo firmách od roku 2013

Juraj Kučera

kucera@icra.sk

Participoval na mnohých európskych / medzinárodných / výskumných projektoch, kde sa venoval prioritne téme inovácií, digitálnej transformácií a business intelligence

Zakladateľ vinárstva a značky Alora

Spoluzakladateľ podnikateľského podcastu Fraktály

Člen Európskeho rytierskeho rádu

  Zakladateľ vzdelávacieho projektu Kreatívna Štiavnica

Majiteľ Inovačnej & kreatívnej agentúry

Mojím cieľom je, aby firmy ktoré s nami spolupracujú zvyšovali svoju konkurencieschopnosť na trhu. Zefektívňujeme biznis modely, optimalizujeme procesy a nastavujeme obchodné a marketingové stratégie. Robíme kompletnú exekutívu. Som členom Európskeho rytierskeho rádu, majiteľ vinárstva, spoluautor podnikateľského podcastu.

Skúsenosti

2021 - Súčasnosť

CEO

Inovačná & kreatívna agentúra

Po získaných skúsenostiach v medzinárodných inovačných projektoch, som založil vlastnú spoločnosť. Inovačná & kreatívna agentúra sa venuje podpore podnikania, inováciám služieb a zvyšovaniu konkurencieschopnosti.

2020 - 2022

Externý konzultant pre rozvoj obchodných procesov v MSP

Slovak business agency

Externý konzultant a poskytovateľ nefinančnej podpory pre podnikateľov, vo forme business poradenstva. Vzdelávanie na vysokých školách, realizácia seminárov, prednášok a workshopov. 

2019 - 2020

Vedúci tímu regionálnych koordinátorov

Centire s.r.o. / Štátny inštitút odborného vzdelávania

Zodpovednosť za aktivity vykonávané regionálnymi koordinátormi, aktívna účasť na rokovaniach, vedenie tímu 12 regionálnych koordinátorov, zodpovednosť za sprevádzanie firiem v systéme duálneho vzdelávania a akvizičné aktivity na celom území SR. Vytváranie a zodpovednosť za plánovanie projektu a riadenie projektových aktivít. Poskytnutie komplexných odborných služieb, spočívajúcich v zabezpečení implementácie systému duálneho vzdelávania, na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni.

2019

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Centire s.r.o. / Miestny úrad BA NM

Spolupráca a pomocné aktivity pri zabezpečovaní procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové mesto. Vytvorenie procesného modelu, ktorý obsahuje popísané procesy, početnosť činností, kompetencie, vstupy a výstupy (produkty) k jednotlivým činnostiam, použité IT aplikácie. Zmapovanie procesov existujúcej organizačnej štruktúry na úrovni funkčných miest, vytvorenie mapy existujúcich IT aplikácií a modulov. Výstupom projektu je návrh reštrukturalizácie Miestneho úradu, vrátane návrhu novej organizačnej štruktúry a návrh formuláru pre popis nových pracovných náplní, procesný model Miestneho úradu, vyhodnotenie analýzy procesov.

2019

Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku

Centire s.r.o. / Audiovizuálny fond SR

Zodpovednosť za detailné mapovanie jednotlivých oblastí hodnotového reťazca audiovízie, na základe výskumnej metódy formou fokusových skupín a osobnými stretnutiami s kľúčovými reprezentantmi audiovizuálneho sektora na Slovensku. Zodpovednosť za zmapovanie podpory audiovizuálneho sektora z verejných dotačných zdrojov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Audiovizuálne subjekty boli analyzované podľa príslušnosti ku definícii kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tretiu časť tvorila analýza výkonnosti audiovizuálneho sektora, zamestnanosti a priemernej mzdy. Štvrtá časť mapovala procesy v oblasti činnosti OKS (organizácií kolektívnej správy).

2018 - 2019

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

Centire s.r.o. / Ministerstvo školstva SR

Zodpovednosť za koordináciu realizácie vzdelávacích aktivít, zodpovednosť za organizáciu vzdelávacích programov, oslovenie a identifikáciu účastníkov vzdelávacích programov. Spoluúčasť na tvorbe kurikúl vzdelávacích programov, metodík a obsahu vzdelávacích materiálov. Zúčastňovanie sa na stretnutiach pracovných skupín, pripomienkovanie vzdelávacích materiálov, príprava žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov. Cieľom projektu je zlepšenie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho, a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania. Hlavnou aktivitu je vytvoriť metodiku a obsah vzdelávacích programov, vyhodnotenie realizovaných školení a upravenie vzdelávacích materiálov, akreditácia vzdelávacích programov.

2017

Prepájanie inovátorov s firmami v rámci medzinárodného projektu OpenMaker

Centire s.r.o. / Európska komisia

Zodpovednosť za aktivity týkajúce sa dopadu projektu, organizovanie inovačných podujatí a seminárov, zodpovednosť za štatistiky, analýzy a komunikáciu s klientmi. Cieľom projektu je spájať existujúce výrobné podniky ktoré sú na trhu etablované s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú na druhú stranu rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií. Nové myšlienky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí, ale môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania/prepájania informácií medzi viacerými partnermi a to z rôznych oblastí a sektorov. Projekt je financovaný z európskeho programu Horizont 2020, podieľa na ňom 10 partnerov z 6 krajín. Súčasťou projektu je aj vytvorenie akcelerátora, podporenie 5 úspešných projektov sumou 20 000 eur a usporiadanie finálnej konferencie.

2016

Biznis development českého trhu v sektore priemyselných technológií

Swepro, s.r.o.

Predaj a realizácia objednávok priemyselných technológií v hodnote 100 000 EUR. Samostatné komunikovanie s priemyselnými podnikmi, akvizičná činnosť, a následný predaj. Udržiavanie vzťahov s procesnými inžiniermi, analýza podnikových procesov a následný návrh riešenia. Ročný stanovený plán v sume 80 000 EUR / manažér som dosiahol za 10 mesiacov s navýšením o 20 000 EUR.

2015

Zlepšenie inovačného manažmentu firiem

BIC Bratislava, spol. s.r.o.

Asistencia pri poskytovaní odborných služieb komerčným spoločnostiam s cieľom analyzovať kľúčové prvky ich inovačného manažmentu a následne vytvoriť odporúčania pre odstránenie nedostatkov. Jadrom projektu je oblasť managementu a optimalizácie inovačných procesov v malých a stredných podnikoch. Hľadanie a identifikácia slabých miest v procesnom riadení, návrhy optimalizácie a opatrení na ich preklenutie, s cieľom zabezpečenia rastu a rozvoja konkurencieschopnosti.

2015

Projekt DANUBE-INCONET

BIC Bratislava, spol. s.r.o.

Osobná spoluúčasť a asistencia pri tvorbe odbornej štúdie s názvom „ Analýza výskumných a inovačných projektov a transferabilita ich výsledkov“. Štúdia dostala hodnotenie od analytikov Európskej komisie ako „excellent“.

2014

Taiwanská misia na Slovensku

BIC Bratislava, spol. s.r.o.

Zodpovednosť za spoluorganizovanie kooperačného B2B podujatia a dennú komunikáciu s účastníkmi. Cieľom podujatia bolo vytvorenie hlbších obchodných väzieb medzi Taiwanom a Slovenskom.

2013

Národná infraštruktúra pre transfer technológií

BIC Bratislava, spol. s.r.o.

Zodpovednosť za komunikáciu s majiteľmi práv duševného vlastníctva s cieľom hľadania a rozvíjania komerčného potenciálu ich duševného vlastníctva. Strategickým cieľom projektu bolo vytvoriť a implementovať celoštátny systém na uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja. Zodpovednosť za valorizáciu a komercializáciu technológií, odhad komerčného potenciálu technológií, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, finančné riadenie.