O nás

Zakladateľ Inovačnej & kreatívnej agentúry

Ing. Juraj Kučera

Mojím cieľom je, aby firmy ktoré so mnou spolupracujú zvyšovali svoju konkurencieschopnosť na trhu. Zefektívňujeme biznis modely, optimalizujeme procesy a nastavujeme obchodné a marketingové stratégie. Robíme kompletnú exekutívu. Som členom Európskeho rytierskeho rádu, majiteľ vinárstva, spoluautor podnikateľského podcastu.

 

  • ► Participoval som na mnohých európskych / medzinárodných / výskumných projektoch, kde som sa venoval prioritne téme inovácií, digitálnej transformácií a business intelligence
  • ► Založil som vinárstvo a značku Alora
  • ► Spoluzakladateľ podnikateľského podcastu Fraktály
  • ► Člen Európskeho rytierskeho rádu
  • ►  Zakladateľ vzdelávacieho projektu Kreatívna Štiavnica
  • ► Majiteľ Inovačnej & kreatívnej agentúry
line
10
+ Rokov
skúseností
line
15
+ Medzinárodných
projektov
line
100
+ Spokojných
klientov

Životopis a skúsenosti

-čísla sú fakty-

2021: založenie Inovačnej & kreatívnej agentúry

Trvanie: 01.01.2021 – súčasnosť
Lokalita: Celá SR
Firma: Inovačná & kreatívna agentúra
Pozícia: CEO, managing director

Detaily
Po získaných skúsenostiach v medzinárodných inovačných projektoch, som založil vlastnú spoločnosť. Inovačná & kreatívna agentúra sa venuje podpore podnikania, inováciám služieb a zvyšovaniu konkurencieschopnosti.

2019: Riadenie 10 členného tímu na projekte Duálne vzdelávanie

Trvanie: Júl 2019 – November 2020
Lokalita: Celá SR
Firma: Centire s.r.o. / Štátny inštitút odborného vzdelávania
Pozícia na projekte: Vedúci tímu regionálnych koordinátorov
Hodnota projektu: 5 231 800 EUR

Detail projektu
Zodpovednosť za aktivity vykonávané regionálnymi koordinátormi, aktívna účasť na rokovaniach, vedenie tímu 12 regionálnych koordinátorov, zodpovednosť za sprevádzanie firiem v systéme duálneho vzdelávania a akvizičné aktivity na celom území SR. Vytváranie a zodpovednosť za plánovanie projektu a riadenie projektových aktivít. Poskytnutie komplexných odborných služieb, spočívajúcich v zabezpečení implementácie systému duálneho vzdelávania, na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni.

2019 Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Dátum trvania: Júl 2019 – Február 2020
Lokalita: Bratislava
Firma: Centire s.r.o. / Miestny úrad BA NM
Pozícia na projekte: Člen tímu
Hodnota projektu: 19 080 EUR

Detail projektu
Spolupráca a pomocné aktivity pri zabezpečovaní procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové mesto. Vytvorenie procesného modelu, ktorý obsahuje popísané procesy, početnosť činností, kompetencie, vstupy a výstupy (produkty) k jednotlivým činnostiam, použité IT aplikácie. Zmapovanie procesov existujúcej organizačnej štruktúry na úrovni funkčných miest, vytvorenie mapy existujúcich IT aplikácií a modulov. Výstupom projektu je návrh reštrukturalizácie Miestneho úradu, vrátane návrhu novej organizačnej štruktúry a návrh formuláru pre popis nových pracovných náplní, procesný model Miestneho úradu, vyhodnotenie analýzy procesov.

2019: Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku

Dátum trvania: Máj 2019 – December 2019
Lokalita: Bratislava
Firma: Centire s.r.o. / Audiovizuálny fond SR
Pozícia na projekte: Dátový analytik, Spoluautor štúdie
Hodnota projektu: 20 000 EUR

Detail projektu
Zodpovednosť za detailné mapovanie jednotlivých oblastí hodnotového reťazca audiovízie, na základe výskumnej metódy formou fokusových skupín a osobnými stretnutiami s kľúčovými reprezentantmi audiovizuálneho sektora na Slovensku. Zodpovednosť za zmapovanie podpory audiovizuálneho sektora z verejných dotačných zdrojov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Audiovizuálne subjekty boli analyzované podľa príslušnosti ku definícii kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Tretiu časť tvorila analýza výkonnosti audiovizuálneho sektora, zamestnanosti a priemernej mzdy. Štvrtá časť mapovala procesy v oblasti činnosti OKS (organizácií kolektívnej správy).

2018: Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

Dátum trvania: August 2018 – Júl 2019
Lokalita: Bratislava
Firma: Centire s.r.o. / Ministerstvo školstva SR
Pozícia na projekte: Koordinátor aktivity, expert – lektor
Hodnota projektu: 100 742 EUR

Detail projektu

Zodpovednosť za koordináciu realizácie vzdelávacích aktivít, zodpovednosť za organizáciu vzdelávacích programov, oslovenie a identifikáciu účastníkov vzdelávacích programov. Spoluúčasť na tvorbe kurikúl vzdelávacích programov, metodík a obsahu vzdelávacích materiálov. Zúčastňovanie sa na stretnutiach pracovných skupín, pripomienkovanie vzdelávacích materiálov, príprava žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov. Cieľom projektu je zlepšenie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho, a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania. Hlavnou aktivitu je vytvoriť metodiku a obsah vzdelávacích programov, vyhodnotenie realizovaných školení a upravenie vzdelávacích materiálov, akreditácia vzdelávacích programov.

2017: Prepájanie inovátorov s firmami v rámci medzinárodného projektu OpenMaker

Dátum trvania: Október 2017 – Február 2019
Lokalita: Bratislava
Firma: Centire s.r.o. / Európska komisia
Pozícia na projekte: Analytik, Člen tímu
Hodnota projektu: 375 071 EUR bez DPH

Detail projektu
Zodpovednosť za aktivity týkajúce sa dopadu projektu, organizovanie inovačných podujatí a seminárov, zodpovednosť za štatistiky, analýzy a komunikáciu s klientmi. Cieľom projektu je spájať existujúce výrobné podniky ktoré sú na trhu etablované s kreatívnymi inovátormi. Tí majú nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú na druhú stranu rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií. Nové myšlienky a služby nemusia vznikať len v uzavretom prostredí, ale môžu byť výsledkom tvorivej spolupráce a zdieľania/prepájania informácií medzi viacerými partnermi a to z rôznych oblastí a sektorov. Projekt je financovaný z európskeho programu Horizont 2020, podieľa na ňom 10 partnerov z 6 krajín. Súčasťou projektu je aj vytvorenie akcelerátora, podporenie 5 úspešných projektov sumou 20 000 eur a usporiadanie finálnej konferencie.

2016: Biznis development českého trhu v sektore priemyselných technológií

Dátum trvania: November 2016 – Október 2017
Lokalita: Bratislava / Česká republika
Firma: Swepro, s.r.o.
Pozícia na projekte: Manažér predaja
Hodnota projektu: 100 000 EUR

Detail projektu
Predaj a realizácia objednávok priemyselných technológií v hodnote 100 000 EUR. Samostatné komunikovanie s priemyselnými podnikmi, akvizičná činnosť, a následný predaj. Udržiavanie vzťahov s procesnými inžiniermi, analýza podnikových procesov a následný návrh riešenia. Ročný stanovený plán v sume 80 000 EUR / manažér som dosiahol za 10 mesiacov s navýšením o 20 000 EUR.

2015: Zlepšenie inovačného manažmentu firiem

Dátum trvania: 2015 – 2016
Lokalita: Bratislava / Európska komisia
Firma: BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Pozícia na projekte: Člen tímu
Hodnota projektu: 122 035 EUR

Detail projektu
Asistencia pri poskytovaní odborných služieb komerčným spoločnostiam s cieľom analyzovať kľúčové prvky ich inovačného manažmentu a následne vytvoriť odporúčania pre odstránenie nedostatkov. Jadrom projektu je oblasť managementu a optimalizácie inovačných procesov v malých a stredných podnikoch. Hľadanie a identifikácia slabých miest v procesnom riadení, návrhy optimalizácie a opatrení na ich preklenutie, s cieľom zabezpečenia rastu a rozvoja konkurencieschopnosti.

2014: Projekt DANUBE-INCONET

Dátum trvania: 2014
Lokalita: Bratislava / Európska komisia
Firma: BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Pozícia na projekte: Člen tímu
Hodnota projektu: 50 000 EUR

Detail projektu
Osobná spoluúčasť a asistencia pri tvorbe odbornej štúdie s názvom „ Analýza výskumných a inovačných projektov a transferabilita ich výsledkov“. Štúdia dostala hodnotenie od analytikov Európskej komisie ako „excellent“.

2014: Taiwanská misia na Slovensku

Dátum trvania: 2014
Lokalita: Bratislava / Taiwan
Firma: BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Pozícia na projekte: Člen tímu
Hodnota projektu: 20 000 EUR

Detail projektu
Zodpovednosť za spoluorganizovanie kooperačného B2B podujatia a dennú komunikáciu s účastníkmi. Cieľom podujatia bolo vytvorenie hlbších obchodných väzieb medzi Taiwanom a Slovenskom.

2013: Národná infraštruktúra pre transfer technológií

Dátum trvania: 2013 – 2015
Lokalita: Bratislava
Firma: BIC Bratislava, spol. s.r.o. / CVTI
Pozícia na projekte: Člen tímu
Hodnota projektu: 8 763 869 EUR

Detail projektu
Zodpovednosť za komunikáciu s majiteľmi práv duševného vlastníctva s cieľom hľadania a rozvíjania komerčného potenciálu ich duševného vlastníctva. Strategickým cieľom projektu bolo vytvoriť a implementovať celoštátny systém na uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja. Zodpovednosť za valorizáciu a komercializáciu technológií, odhad komerčného potenciálu technológií, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, finančné riadenie.

2010: Vysokoškolské štúdium: Medzinárodný obchod

Štúdium
Vyštudoval som medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Odbor zameraný na zahranično-obchodnú politiku, medzinárodné podnikanie, medzinárodnú prepravu a logistiku, finančné trhy, strategický marketing.

Úspechy

  • 2x finálne kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti ŠVOČ, s vlastnými vypracovanými projektmi
  • Stáž v marketingovej spoločnosti Online Toro