Diverzifikácia predaja

V súčasnej dobe nie je zložité niečo vymyslieť, alebo vyrobiť. Najťažšie na tom celom je vedieť správne predávať. Je potrebné mať správnu stratégiu postavenú na dátach, zákazníckom správaní, trendoch, trhových analýzach a analýze konkurencie. Pokiaľ dostatočne poznáte smerovanie trhu a zákaznícke potreby, dokážete tieto informácie preniesť do kontinuálnych predajných aktivít ktoré prinášajú zákazky.

Efektívny predaj si vyžaduje stratégiu, dáta, IT nástroje a kontinuitu

Strategické riadenie predaja, je kľúčovou témou, ktorá prepája vaše podnikanie s komunikačnou stratégiou a marketingom. Často krát sa stáva, že oddelenia firmy (ale aj jednotlivci) žijú vlastným životom. Marketing vie že má komunikovať, ale ak nechápe potreby trhu, tak stráca efektivitu. Zamestnanci poznajú svoju náplň práce, ale ak spolu nekomunikujú alebo neodovzdávajú kľúčové informácie vedeniu, strácajú sa podnety na inovácie. Manažment riadi firmu, ale ak stráca prehľad o trhu, zmenách, zákazníkovi, stráca sa konkurencieschopnosť firmy.
Najkľúčovejší proces vo firme vnímame ten predajný. Každý člen tímu má svoje pole pôsobnosti, ale spoločný cieľ firmy by mal poznať každý a nemal by naň zabúdať – predať produkt / službu zákazníkovi tak aby bol čo najviac spokojný.

Desatoro správnej predajnej stratégie

  1. Funkčný CRM systém, ktorý prepája realizované a očakávané zákazky s predikciami vývoja a cash-flow firmy
  2. Databázy potenciálnych klientov vo vhodnom formáte
  3. Správne nastavenie akvizičných kampaní
  4. Jednotný firemný dizajn ponúk, prezentácií a iných predajných materiálov
  5. Obchodné oddelenie, ktoré funguje efektívne, dokáže správne vyjednávať a komunikovať s klientmi
  6. Správne nastavený motivačný a odmeňovací systém
  7. Správne nastavené KPI, ukazovatele, ciele
  8. Efektívne nastavený výkonnostný marketing,
  9. Dokonalé poznanie trhu, konkurencie a zákazníckych potrieb
  10. Odkomunikovanie stratégie všetkým členom tímu a pravidelné vyhodnocovanie

Máte záujem o službu?